OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

K nákupu zboží a služeb na www.pavelvavra.online poskytuje Kupující tyto osobní údaje:

 

 

Fyzická osoba:

Jméno a příjmení

E-mail

 

Právnická osoba navíc:

Firma (název společnosti)

Sídlo

DIČ

 

 

Poskytnutí výše uvedených údajů je nezbytné pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy. Změna uchovávaných osobních údajů kupujícího je možná na základě e-mailové, telefonické či písemné žádosti Kupujícího.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Do 14 dnů ode dne převzetí fyzického zboží má Kupující právu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Odstoupení od smlouvy je potřeba učinit písemnou formou elektronickou poštou nebo dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, č. prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácený zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího je Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a uhrazených nákladů na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem jakým ji od Kupujícího přijal nebo způsobem, který požaduje Kupující.

Nejpozději ve stejné lhůtě je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, včetně dokladu o zakoupení, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující.

V případě vrácení poškozeného zboží, tedy porušením povinností Kupujícího, má Prodávající právo uplatnit nárok na na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej při vracené částce.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Pokud má převzaté zboží nedostatky, jedná se o vady zboží, za které zodpovídá Prodávající (zboží nemá vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly nebo prodávající či výrobce popsal nebo, které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné, věc se nehodí k účelu, ke kterému se obvykle užívá, neodpovídá jakost, provedení, množství,… věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů.) Pokud se projeví vada v době 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že vada existovala už při převzetí. Prodávající se zaručuje Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že účinky prodávaného zboží jsou individuální a jejich rychlost a intenzita se mohou u jednotlivých osob lišit. Odpovědnost podle předcházejícího odstavce se tedy nevztahuje na účinky.

Kupující má právo nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li možné odstranění vady bez zbytečného odkladu, lze uplatnit požadavek.

Pokud není oprava nebo výměna zboží možná, může Kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

REKLAMACE

Při zjištění nedostatku je Kupující povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Kupující tak učiní písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (ideálně dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu. Zboží by mělo být k přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být kompletní a čisté.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR
dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím webového rozhraní www.pavelvavra.online, která prodává digitální produkty a kurzy. 

 

Obsah webových stránek Prodávajícího i obsah tištěných materiálů (propagační materiály,…) – texty, fotografie, obrázky, loga apod.) jsou chráněny autorským právem. 

 

Šíření materiálů nebo jejich částí bez písemného souhlasu Prodávajícího je zakázáno.

Tyto podmínky jsou platné od 1.11. 2022. do doby jejich případné změny ze strany Prodávajícího.